Korp
Folkmängd
16 Mlnlnn
Livslängd
13-44 years
Vikt
0.7-2
1.5-4.4
kglbs
kg lbs 
Längd
54-67
21.3-26.4
cminch
cm inch 
Vingspann
115-150
45.3-59.1
cminch
cm inch 

Korp (Corvus corax) är en stor, svart kråkfågel. Den återfinns över större delen av norra halvklotet och är den mest spridda av alla kråkfåglar. Det finns åtta underarter med liten variation i utseende, men med betydande genetiska skillnader.

Visa mer

Korpen är en av de två största kråkfåglarna, jämte den afrikanska tjocknäbbade korpen, och troligen den tyngsta av alla tättingar. En adult korp är 54–67 centimeter lång och har ett vingspann på 115–130 centimeter. Korpar blir i naturen omkring 10 till 15 år, men livslängder på upp till 40 år har noterats. Unga fåglar lever ofta i mindre flockar, men senare i livet bildar de livslånga par. Varje par försvarar ett revir.

Korpen har samexisterat med människor i tusentals år, och har i vissa områden varit så framgångsrik att den betraktas som ett skadedjur. En del av dess framgång beror på dess allsidiga kost. Korpar är extremt mångsidiga och opportunistiska när det gäller att hitta näringskällor. De livnär sig av as, insekter och matavfall, men även spannmål, bär, frukt och små djur.

Kråkfåglar har i likhet med papegojor veckad hjärnbark vilket ger dem betydligt högre intelligens än andra fågelarter. Det finns många observationer av avancerade problemlösningar hos denna art. Under lång tid har den förekommit i religion/mytologi, folklore, konst och litteratur. I många kulturer, bland annat i Norden, forntida Irland och Wales, Bhutan och längs Nordamerikas nordvästkust har korpar (liksom amerikansk kråka) vördats som själsliga eller andliga väsen eller som gudaväsen, ofta relaterade till död.

Den är nationalfågel i konungariket Bhutan, samt både landskapsdjur och landskapsfågel i Dalsland.

Visa mindre

Utseende

En vuxen korp är 54–67 centimeter lång och har ett vingspann på 115–130 centimeter. De uppmätta extremerna hos adulta fåglar, viktmässigt, varierar från cirka 0,70 till 1,60 kilogram, vilket gör korpen till en av de tyngsta tättingarna. Fåglar från kallare områden som Himalaya och Grönland är i allmänhet större med något grövre näbbar, medan de från varmare områden är mindre med proportionellt mindre näbbar.

Visa mer

Näbben är mycket kraftig och något böjd. Korpen har en lång, starkt graderad stjärt, mestadels svart regnbågsskimrande fjäderdräkt och mörkbrun regnbågshinna. Halsfjädrarna är långsträckta och nackfjädrarnas baser är blekt brungråa. Ungfågelns dräkt är likartad, men mattare och ungfågelns regnbågshinna är blågrå.

Förutom genom den större storleken så skiljer sig korpen från andra kråkfåglar genom att ha en större och tyngre näbb och kilformig stjärt.

Korpar kan vara mycket långlivade, särskilt i fångenskap eller under skyddade förhållanden. Vid Towern har några individer levt i över 40 år. Livslängd i naturen är betydligt kortare. I Sverige är den högsta kända åldern för en ringmärkt korp drygt 18 år. Den högsta kända åldern för en ringmärkt vild korp är mer än 23 år.

Visa mindre

Video

Distribution

Geografi

Korpar kan trivas i varierade klimat. Korpen är den art i släktet kråkor som har mest vittspridd utbredning. Den är utbredd över hela Holarktis från Arktis och tempererade områden i Nordamerika och Eurasien till öknarna i Nordafrika och till och med på några öar i Stilla havet. På Brittiska öarna är den vanligare i Skottland, norra England och västra Irland. I Tibet har den observerats på höjder upp till 5000 meter och så högt som 6350 meter på Mount Everest.

Visa mer

Förutom i arktiska områden är de i allmänhet stannfåglar. Ungfåglar kan sprida sig lokalt.

För underarternas utbredning se Taxonomi nedan.

Visa mindre
Korp karta över livsmiljö
Korp karta över livsmiljö
Korp
Attribution-ShareAlike License

Vanor och livsstil

Korpar färdas vanligen i par, men ungfåglar kan bilda flockar. Det förekommer ofta gräl i relationer mellan korpar, men de uppvisar också stor tillgivenhet till sina familjer. Till skillnad från kajor, skator och kråkor är korpar relativt skygga.

Säsongsmässigt beteende
Fågelläte

Kost och Näring

Korpar är allätare och synnerligen opportunistiska. Deras kost kan variera avsevärt efter läge, årstid och serendipitet. Exempelvis visade en studie att ungefär hälften av energibehovet hos korpar som födosökte på tundra i norra Alaska utgjordes av bytesdjur, främst åkersorkar, och hälften av as, främst från ren och fjällripa.

Visa mer

På vissa platser är de främst asätare som äter kadaver, men även de asbaggar (Silphidae) och larver, ofta kallade likmaskar, vilka frodas i as. Bland den växtföda som äts av korpar finns spannmål, bär och frukt. De jagar ryggradslösa djur, groddjur, kräldjur, små däggdjur och fåglar. Korpar kan också förtära osmälta delar av djurs avföring och människors matavfall. De lagrar överskottsmat, särskilt sådant som innehåller fett, och lär sig att gömma sådan föda från andra korpar. De plundrar också andra arters matförråd, såsom fjällrävens. På vintern kan de även slå följe med varg för att äta resterna efter slagna djur.

Hos korpar med god tillgång till mänskligt matavfall utgör denna typ av föda en större andel av fågelns kost, fåglar som bor nära vägar äter fler överkörda ryggradsdjur, och korpar som lever långt från dessa typer av födokällor äter mer leddjur och växtmaterial. De korpar som har mänskligt avfall som födokälla har större framgång med att föda upp flygfärdiga ungar. En studie som genomfördes 1984–1986 av korpars kost i sydvästra Idaho, vilket är en jordbruksregion, visade däremot att spannmål var den huvudsakliga beståndsdelen i spillningen, men att även små däggdjur, gräshoppor, boskapskadaver och fåglar ingick som föda. Huruvida flockar av korpar attackerar nyfödda ungar av större däggdjur som renkalv och lamm, exempelvis genom att hacka ut deras ögon, är mycket omdiskuterat och ännu föreligger inga ovedersägliga bevis för dessa utsagor.

Ett beteende hos unga korpar är värvning, vilket innebär att dominanta juvenila individer kallar andra korpar till ett matfynd, vanligen ett kadaver, med en serie högljudda skrik. I Ravens in Winter från 1989 antog Bernd Heinrich att detta beteende utvecklats för att ungfåglarna ska vara fler än de bosatta adulta fåglarna, och därmed tillåta dem att äta av kadavret utan att bli bortjagade. En annan möjlig förklaring är att individer samarbetar i att dela information om as från större däggdjur därför att de är för stora att äta för ett litet antal fåglar.

Visa mindre

Parningsvanor

PARNINGSBETEENDE

De flesta korpar föredrar skogsområden, med stora öppna ytor i närheten, eller kustområden för sina häckningsplatser och födoplatser. I vissa områden med tät mänsklig bebyggelse, som i Kalifornien i USA, drar de nytta av riklig tillgång på föda och har ökat kraftigt i antal.

Visa mer

Ungfåglar börjar uppvakta varandra mycket tidigt, men bildar inte alltid par förrän efter ytterligare två eller tre år. Viktiga beteenden inom uppvaktningen är luftakrobatik, uppvisande av intelligens och förmåga att finna föda. När paret har bildats, brukar de bo tillsammans hela livet, vanligen på samma ställe. Sexuell otrohet har observerats bland korpar, av hanar som besöker en honas bo när hennes partner är borta.

Häckande par måste ha ett eget territorium innan de börjar bygga bo och para sig, och försvarar därför aggressivt ett territorium och dess tillgång på föda. Territoriets storlek varierar beroende på hur tätt fördelad tillgången på föda är i området. Boet är en djup skål av stora pinnar och kvistar som binds ihop med ett inre skikt av rötter, lera och bark och fodras med ett mjukare material, såsom hjortpäls. Boet placeras vanligen i ett stort träd eller på en klipphylla, eller mindre ofta i gamla byggnader eller telefonstolpar.

Honan lägger tre till sju blekt blågröna, brunfläckiga ägg. Äggen ruvas i ungefär 18 till 21 dagar av honan ensam. Hanen kan dock stå eller huka sig över ungarna och skydda dem, utan att egentligen ruva dem. Ungarna blir flygga efter 35 till 42 dagar, och utfodras av båda föräldrarna. De stannar hos föräldrarna i ytterligare sex månader efter det att de blivit flygga.

I större delen av utbredningsområdet börjar äggläggningen i slutet av februari. I kallare klimat sker det senare, till exempel i april i Grönland och Tibet. I Pakistan sker äggläggningen i december.

Visa mindre

Befolkning

Befolkningsantal

Korpar har mycket stor utbredning och riskerar inte utrotning. I vissa delar av deras utbredningsområde har populationen lokalt minskat på grund av habitatförlust och direkt förföljelse. I andra områden har de ökat dramatiskt i antal och blivit skadedjur i jordbruket. Korpar kan göra skada på grödor som nötter och säd. Huruvida flockar av korpar attackerar nyfödda ungar av större däggdjur som renkalv och lamm, exempelvis genom att hacka ut deras ögon, är mycket omdiskuterat och ännu föreligger inga ovedersägliga bevis för dessa utsagor. Dock har liknande misstankar lett till krav och ibland även beslut om minskade populationer av korp.

Visa mer

I västra Mojaveöknen har mänsklig bosättning och markutveckling lett till en uppskattat 16-faldig ökning i korppopulationen på 25 år. Städer, soptippar, reningsverk och konstgjorda dammar skapar källor till föda och vatten för korpar. Korparna finner också boplatser i telefonstolpar och prydnadsträd, och dras till trafikdödade djur på vägar. Den explosionsartade ökningen i korppopulationen i Mojave har väckt oro för ökengoffersköldpaddan, som är en utrotningshotad art. Korparna jagar unga sköldpaddor, som har mjuka skal och rör sig långsamt. För att kontrollera populationen har man skjutit och fångat fåglar, samt verkat för att minska mängden tillgängliga sopor. På många platser runt om i världen, under långa tider har det förekommit skottpengar på korp, exempelvis i Finland där det förekom från mitten av 1700-talet fram till 1923. Utgallring har skett i begränsad omfattning i Alaska, där populationsökningen av korp hotar den sårbara alförrädaren.

Visa mindre

Coloring Pages

Referenser

1. Korp artikel på Wikipedia - https://sv.wikipedia.org/wiki/Korp
2. Korppå webbplatsen för IUCN:s röda lista - https://www.iucnredlist.org/species/22706068/113271893
3. Xeno-canto fågelrop - https://xeno-canto.org/707410

Fler fascinerande djur att lära sig om